Gediminas Pranckūnas

Fonografija / Phonography (2014)

1949 m. sovietų valdžia uždarė Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią Vilniuje. Vilniečio vargonų meistro Juozapo Radavičiaus darbo instrumentas buvo suniokotas: alavo-švino vamzdžiai dingo, liko tik cinko skardos prospektiniai vamzdžiai, dalis medinių bei keletas kitų registrų pučiamojo instrumento pagrindinių dalių. Griežykla ir traktūra sugadinta, išliko tik oro skirstymo dėžės ir dumplės. Kažkada buvusi garsų jūra tapo tylos bokštu... Vis tik muzika išliko įstabiose medinių vamzdžių eilėse, minkštame vitražo šviesą sugeriančiame dulkių patale, nulaužtos medinio angelo rankos moste ar aptrupėjusiuose klavišuose.

1949-aisiais - bažnyčios uždarymo metais - Olivier Messiaenas sukūrė penkių dalių Pentekosto (Sekminių) mišias (pranc. "Messe de la Pentecote"). Šis kūrinys, susiklosčius palankioms aplinkybėms, gal būt, galėjo būti atliktas ir vilniečio vargonų meistro Juozapo Radavičiaus vargonais.

Negalėčiau teigti, kad fotografuodamas galvojau apie Olivje Mesianą. Tiesiog buvau apimtas formų gausos, sudėtingos ritmikos, tarsi niekur nevedančių siužetų apsupties džiaugsmingos palaimos. Garsų pilnoje tyloje.

Vėliau tik suvokiau, kad ta vienu metu užgriūnanti įvairovė ir gausa yra artima mano įspūdžiui klausantis Mesiaeno kūrinių vargonams. Todėl šį kamerinį 32 nuotraukų ciklą ir pavadinau "Fonografija". Darbai atspausti klasikine sidabro želatinos technika.
Vilnius, 2013-2014 m.

Skaitykite: Agnės Narušytės tekstas.


The Soviet government closed the Church of St. Francis from Assisi (Bernardine) in Vilnius in 1949.  An instrument produced by Juozapas Radavičius, a craftsman of pipe organs from Vilnius, was ravaged: tin-leaden pipes went missing, only zinc-tin pipes of the organ prospect, a part of wooden and several other main parts of other registers of the wind instrument remained. The bottom board and the manual, and the tracker were damaged, only wind trunks and wind chest table remained. 

The former sea of sound became a tower of silence... However, the music is still there in the amazing ranges of pipes, soft bed of dust soaking in the stained-glass light, a swing of the broken angel’s arm or the crumbled keys of the manual. 

In 1949, the year when the church was closed down, Olivier Messiaen composed the Pentecost Mass, Messe de la Pentecote in French, the piece could have been performed on the pipe organ of Juozapas Radavičius, the pipe organ craftsman from Vilnius, if circumstanced had turned out in a more favourable way.

I could not assert that Olivier Messiaen was on my mind when taking these shots. I was simple carried away by the joyful bliss of the diversity of shapes, complex rhythms, and stories leading as if to nowhere. In the silence bursting with sound. 

Only later did I realise that the diversity and abundance that had stricken me simultaneously was resembled my impressions when listening to Messiaen’s pieces for pipe organs. That way the name for this photographic cycle (32 photographs), PHONOGRAPHY, was born. 

The prints of my works were made using the classic gelatin silver process. On my website you will find scanned negatives of the shots. 

Vilnius, 2013-2014